***سؤالات نکیر منکر در شب اول قبر*** امام صادق (ع) می فرمایند : هنگامی که میت دفن می شود ، دو فرشته منکر و نکیر نزد او می آیند ، در حالی که صدای آنها همانند رعد بلندآهنگ و چشمانشان همایند برقی سهمناک و خیره کننده است. پس از میت می پرسند : پروردگار تو کیست ؟ دین تو چیست ؟ اگر مؤمن باشد ، می گوید : الله پروردگار من است و اسلام دین من. آنان به او می گویند : درباره مردی که برای پشتیبانی شما بیرون آمد چه می گویی ؟ می گوید : آیا از محمد (ص) پیامبر خدا می پرسید ؟ می گویند : شهادت بده که او پیامبر خداست. او می گوید : شهادت می دهم که او پیامبر خداست. ( بدین ترتیب او از آمون سربلند بیرون می آید و آن گاه ) به او می گویند : بخواب ، خوابی که در آن رویایی نیست. قبرش را به اندازه ٩ ذراع توسعه می دهند و برای او دری به سوی بهشت باز می کنند و او جایگاهش را می بیند. اما اگر او کافر باشد ، بر او وارد می شوند ، در حالی که شیطان چونان دودی در کنار دیدگان او نشسته است. از او می پرسند : پروردگار تو کیست و دین تو چیست ؟ درباره آن کسی که برای پشتیبانی شما بیرون آمد چه می گویی ؟ می گوید نمی دانم! ( در این هنگام ) بین او و شیطان را خالی می کنند و در قبر ٩٩ مار بزرگ را بر او مسلط می سازند که اگر یکی از این مارها در زمین نفس بکشد ، هرگز درختی نخواهد رویید ؛ و دیدگان او را به سوی آتش می گشاید و او جایگاه خود را در آن می بیند ".
 
کافی ، جلد ٣ ن، صفحه ٢٣۶