تبلیغات
دعای فرج برترین110 - پتروشیمی کلید گنج تولید و اشتغال
با گریزی به نگاه مدیران عالی صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در نیم قرن گذشته
 
مقدمه
با اعتقاد راسخ به راه گشا بودن اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدار کشور _ که هر از چندگاهی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اهمیت آن را به کارگز1ران نظام اسلامی گوشزد می نمایند_در این یادداشت متناسب با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بندهای10، 13 و 15 که مرتبط با حوزه صنعت نفت و پتروشیمی است، در نظر است ضمن بهره مندی از نقطه نظرات ارزشمند مدیران عالی صنعت پتروشیمی در گذر حیات 50 ساله این صنعت، مواردی در خصوص زیرساختهای قابل اعتماد این صنعت میان سال، به استحضار فعالان اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی رسانده شود.
این در حالیست که تلاش های صورت گرفته توسط فرزندان ملت به منظور دستیابی نهایی به توافق هسته ای نویدبخش گشایش در امور کشور و به ویژه در حوزه اقتصادی است اما غافل شدن از فرصت ها و نقاط قوت کشور و عدم بهره مندی بهینه از آنان به هیچ وجه به مصلحت آینده کشور نیست. لذا شایسته است پیوند مناسبی میان فرصتهای ناشی از بهبود تعاملات بین المللی و توانمندیهای داخلی به وجود آید.
با هدف شناخت مؤلفه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی و ضرورت تبدیل آنها به مفاهیم کاربردی، به نظر می رسد هرگونه کنکاش در این موضوع، مستلزم دقت نظر در ابعاد اساسی ذیل است.
بعد ارشادی: این بعد در سلسله سخنرانیهای مقام معظم رهبری از سال 89 تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حتی بعد از آن، توانسته است مبنایی تئوریک و چراغ راهی برای طراحی یک مدل جهانی در حوزه اقتصاد محسوب گردد.
بعد سیاست گذاری: هم راستا با تبیین عناصر و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در فاصله سالهای89تا93، سیاستهای کلی مربوطه در سال گذشته از سوی رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ گردید. در این زمینه و به منظور خروج از شعارزدگی، لازم است در چارچوب سیاست های ابلاغی و به تناسب فرصتها و نقاط قوت در حوزه های مختلف اقتصادی؛ اعم از نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن، دریا، گردشگری و ... تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد.
بعد تخصصی: این بعد با الهام از سیاستهای ابلاغی و به تناسب نقاط قوت و ظرفیت های حوزه های مختلف در کشور، به صورت تخصصی قابل بررسی است. نمونه عینی آن در این یادداشت، صنعت پتروشیمی و به ویژه توسعه زنجیره ارزش آن است.
بعد فرهنگی: بستر سازی فرهنگی در جهت تعمیق باورهای مرتبط با نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و تقویت اعتماد به نفس در رابطه با قابلیت درون زایی اقتصاد کشور نیز موضوعی با اهمیت است.
به نظر می رسد با تلفیق ابعاد یاد شده و تدوین برنامه های مرتبط راهبردی، کوتاه مدت و عملیاتی، آینده روشنی در همه زمینه ها؛ اعم از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفاه برای کشور قابل تصور خواهد بود.
در این یادداشت دیدگاههای تخصصی مدیران عالی صنعت پتروشیمی در طول50 سال گدشته حیات این صنعت، به عنوان بعد تخصصی تحقق اقتصاد مقاومتی در این صنعت مد نظر قرار گرفته است.

به نظر می رسد ملموس تر از شرایط امروز برای درک اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی ایران وجود ندارد. چرا که تجربه تحریمهای اقتصادی ظالمانه و نیز کاهش نامتعارف و صرفاً سیاسی قیمت نفت، برنامه ریزی های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی، از طریق ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز و صد البته محصولات پایه پتروشیمی بیش از گذشته احساس می شود. این در حالیست که سهم عمده ای از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در مناطق صنعتی از جمله خوزستان، متأثر از بی توجهی به زنجیره ارزش محصولات در بخش های گوناگون از جمله کشاورزی و صنعت است.
با وجود فرصتهای طلایی در دسترس، شعار زدگی و دل خوشی صِرف به داشته هایمان و البته قدرنشناسی نسبت به این فرصتها، دامی خطرناک همچون وابستگی یکصد و چند ساله به درآمدهای نفتی محدود و شکننده را برایمان گسترانیده است.
رویکرد دولت یازدهم و تأکید بر توسعه فضای کسب و کار و تولید و هم راستایی این نگاه ارزشمند با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مؤید این مطلب است که می بایست برای رهایی از دام خام فروشی منابع کشور و در رأس آنها نفت و گاز، طرحی نو در انداخت و در این میان دروازه طلایی توسعه صنعت پتروشیمی گذرگاهی منحصر به فرد محسوب می گردد.
اهمیت این موضوع در شرایط نامطمئن بازار نفت و فشار تحریم ها از یک سو و طرح موضوع مسئولیت آفرین جهش دوم پتروشیمی توسط وزیر محترم نفت از سوی دیگر، نشان از کلیدی بودن این وظیفه برای توجه بیشتر به ارزش آفرینی در منابع نفت و گاز از مسیر توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشمی دارد.
نتایج مورد انتظار ناشی از توجه به توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی:
1- حداکثر بهره مندی از منابع خدادادی نفت و گاز، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی.
2- افزایش تولید و به تبع آن توسعه اشتغال و رفاه در کشور.
3- کاهش میان

افتخار نیوز, [02.02.16 22:41]
گین ریسک سرمایه گذاری در ایران، با توجه به شرایط تقریباً مطمئن صنعت پتروشیمی.
4- کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت.
5- مقابله نرم با ترفندهای سیاسی بین المللی در بازار نفت و تحریم ها.

گذری بر دیدگاههای مدیران عالی صنعت پتروشیمی ایران
بررسی اجمالی دیدگاه 12 مدیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 50سال گذشته_که عمدتاً از مصاحبه های آنان با نشریه پیام پتروشیمی و به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس این شرکت برگرفته شده است_ از این حیث اهمیت دارد که تجارب ارزشمند آنان در حکم مخزن دانشی است جهت تبیین فرصتها و نقاط قوت و نیز درک چالش های مرتبط با توسعه صنعت پتروشیمی.
لذا می توان ادعا نمود که با بهره گیری از نگاه های تخصصی این مدیران فرهیخته، راه پر فراز و نشیب توسعه صنعت هموارتر خواهد شد.
مدیر اول؛ مرحوم محمدباقر مستوفی
تأکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی و ضرورت ایجاد آن و جلوگیری از حرام شدن گاز، تشویق مردم در قالب بخش خصوصی به مشارکت در توسعه پایین دست پتروشیمی، اعتقاد به ابتکار و سرعت عمل بخش خصوصی، اعتقاد به 6 برابر بودن ارزآوری صادرات محصولات پتروشیمی بجای صادرات نفت خام و ضرورت آینده نگری در حوزه نفت از جمله مواردی است که به مدیر اول این صنعت منتسب است.
با وجود آنکه نقطه نظرات ایشان، به تناسب دوره مدیریتی شان، بیشتر بر ایجاد صنعت پتروشیمی متمرکز بود اما اعتقاد وی به بخش خصوصی جهت توسعه صنعت پتروشیمی، در دوره ای که موضوع حضور بخش یاد شده چندان ملموس نبود، قابل تحسین است.
استفاده این مدیرعامل به اصطلاح زمان شاهی پتروشیمی، از عبارت باید حتما، حتما جلوی این حرام شدن گاز را گرفت و یا اگر نفت تبدیل به ماده پتروشیمی شده و به خارج به صورت پلاستیک یا لاستیک یا الیاف مصنوعی صادر شود، ارز حاصله 6 برابر ارزی است که از صادرات همان مقدار نفت خام به دست می آید ، و نقطه نظرات سایر عزیزان_ که در ادامه به آنها خواهم پرداخت_ و تطبیق این گفته ها با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و شرایط امروز کشور، گویای یک نکته مهم است و آن اینکه 50 سال با همین اندیشه ژرف گذشت. گرچه نگاههای تخصصی خود سرمایه ای ارزشمند به حساب می آیند اما علت تأخیر در به عمل آوردن و بهره مندی مؤثر از این نگاهها چه بوده است؟.

مدیر دوم؛ رحیم عابدی 58-57
از نقطه نظرات ایشان گزارشی در دسترس نیست لیکن می توان از نگارش کتاب پتروشیمی توسط ایشان در دهه20، به اهمیت موضوع توسعه پتروشیمی در نگاه وی پی برد.

مدیر سوم؛احمد اجل لوئیان 60-59
تأکید مدیر سوم بر توسعه، با وجود شرایط بحرانی جنگ، نشان از اهمیت روزافزون توسعه صنعت پتروشیمی دارد. چنانچه بتوان از تحریم ها و کاهش شدید نفت به عنوان 2عامل بحران زا یاد نمود، از رویکرد این مدیر ارزشمند این نکته مستفاد می گردد که در شرایط جاری کشور و با ملاحظه دو عامل یاد شده _که می توان از آنها به عنوان تهدید قابل تبدیل به فرصت یاد نمود_ توسعه صنعت ارزش آفرین پتروشیمی از منظر کلان و ملی در اولویت ویژه قرار خواهد گرفت.

مدیر چهارم؛ طاهری نجف آبادی 67_60
علاقه ایشان به توسعه صنعت پتروشیمی در حدی بود که در بدترین شرایط جنگ، علاوه بر ایفای وظایف پشتیبانی رزمندگان اسلام، مسئولین کشور را متقاعد نمود تا روند توسعه را شتاب بخشند. به گونه ای که کلنگ احداث پتروشیمی اراک، تبریز و اصفهان در زمان مدیریت ایشان به زمین زده شد.
اعتقاد و عمل به وظایف پدافند غیر عامل، پرورش نیروی متخصص، اذعان به ضرروت توجه و پرداختن به پژوهش و فناوری هم زمان با مهندسی و ساخت در فرایند توسعه صنعت به منظور آمادگی مواجهه با تحریم دانش فنی، که در حال حاضر صنعت با آن دست به گریبان است، همگی از محورهای مدیریتی ایشان است.
مدیر چهارم صنعت، بی توجهی به موضوع پژوهش و فناوری را در دوره های مختلف یکی از ضعفهای موجود صنعت پتروشیمی قلمداد می نماید. اگرچه در سال های اخیر، بسیاری از طرحهای پژوهشی و فناوری در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی راه اندازی و حتی به مرحله تجاری سازی رسید و این خود می تواند یکی از ابعاد مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پتروشیمی به حساب آید لیکن ضعف دانش فنی مورد نیاز جهت توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی موضوعی با اهمیت است. از این رو می توان نگرانی مهندس طاهری نجف آبادی را در خصوص دانش فنی ناظر به این ضعف دانست. وی معتقد است در صورت پیشرفت مناسب در این حوزه، چندان شاهد تأثیر تحریم ها بر صنعت پتروشیمی نخواهیم بود.
در خصوص ساختار جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ایشان معتقدند که ایده اجرای طرح ها به میزان20درصد توسط بخش دولتی با هدف جذب منابع مالی و نیز فناوری های به روز، ایده مناسبی است. تشکیل هلدینگ توسط سهام داران اصلی صنعت که وابسته به چند وزارتخانه هستند و سپردن حاکمیت _ و نه مالکیت_ آنها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دیگر ایده ایست که از نظر ایشان می تواند تسهیل کننده تأمین منابع مالی، فناوری و... در

ااجرا و تکمیل طرح های توسعه ای باشد.
خوش بینی طاهری نجف آبادی به آینده صنعت پتروشیمی، محور دیگر نقطه نظرات ایشان است. ایشان معتقد است با توجه به ارزش افزوده چند برابری در پتروشیمی، می توان بجای حجم بالای واردات کشور در حوزه پایین دستی، دستی برآریم و با توسعه این بخش علاوه بر جایگزینی صادرات به جای واردات، زمینه اشتغال بیشتر در کشور را فراهم نماییم.
از نظر مدیر چهارم، ورود به صنایع میانی و پایین دست با مدیریت و راهبری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط جاری، به مثابه آنچه در چین، کره و هند رخ داده، می تواند به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر در این صنعت منجر شود.
برعکس برخی اظهار نظرها، ایشان معتقدند که نه تنها در پتروشیمی به نقطه اشباع نرسیده ایم بلکه تازه اول راهیم و منظور ایشان همان جهش در پایین دست و تولید فرآورده های نهایی وابسته به این صنعت است.
و جمله آخر؛ عین اظهار نظر ایشان:
باا این روندی که قیمت نفت دارد و ناگهان کاهش می یابد، اگر بتوانیم به جای فروش نفت و گاز خام، محصول پتروشیمی تولید کنیم، هم اشتغال خوبی ایجاد می کنیم و هم گرفتار بازی های سیاسی عربستان نمی شویم. نگاه کنید ببنید الان چقدر به قیمت نفت حساس هستیم! .
محمد جشنی
کارشناس ساخت داخل; معاونت امور مهندسی وزارت نفت و نامزد انتخاباتی  حوزه انتخاباتی ماهشهر-امیدیه-هندیجان -بندر امام وجایزان

ادامه دارد.......


طبقه بندی: اجتماعی، اقتصادی،
برچسب ها: جشنی، محمد، نفت، پتروشیمی، افتخارنیوز،
دنبالک ها: افتخارنیوز،

تاریخ : چهارشنبه 14 بهمن 1394 | 08:45 ق.ظ | نویسنده : کریم افتخاری | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.